“لی سی گوک ، لطفا چیزی نگو.” کیم وو ری ، پاک نا ری و یک چک خانگی بحث و جدال برانگیخت