لی سونگ می: “اگر ما” من هم “کار کردیم ، Dead X نیز باید اتفاق بیفتد.”