لی دای هو و لوته در مجموع 2.6 میلیارد وون در دو سال “عقب نشینی پس از پیروزی در طی دو سال” توافق کردند