لی جه میونگ “قدرت مردم از قدیم برداشته نمی شود … یارانه های فاجعه بلیط نیست”