لی جه میونگ “خوب نیست که در مورد ثبات مالی فریاد بزنیم و کمتر بنویسیم” …