لی جه میونگ “افراد عادی زیادی هستند که از طریق کوری 10 میلیون وام دریافت می کنند … مشکلات سرمایه”