لی جه میونگ ، که دوباره به دستگاه ضربه زد … “جهانی ، انتخاب و جبران خسارت باید اعمال شود”