لی جائه میونگ “رئیس جمهور همچنین گفت که از تهیه اقدامات لازم برای” غلبه بر بحرانی که شکاف را کاهش می دهد “و تثبیت مسکن دریغ نخواهد کرد.