لی جائه میونگ ، در مورد پرداخت درآمد اساسی از فاجعه درگیری دارید؟ … کنار بگذارید “هیچ اختلاف نظر یا درگیری نیست