لی جائه سونگ ، غرق کننده ترین مونیخ … رسانه محلی “Kill Hero”