لی اون سو ، رئیس انجمن اطلاعات و ارتباطات اینچئون گیونگی دو “ما از حقوق SME ها محافظت خواهیم کرد”