لیم چای مو “دوری لند ، که تمام دارایی خود را وقف می کند ، تنها 12 میلیارد بدهکار است … من یک سال در حمام زندگی کردم”