لوته مین بیونگ هون ، جراحی آنوریسم مغز در روز 22 … “بازگشت حل نشده است”