“لطفاً شواهد مکالمه را در KakaoTalk نگهداری کنید” … 340 نفر در اقدام کلاس برای نشت اطلاعات شخصی شرکت کردند