لبخند زدن کودک “با یک اسباب بازی شکسته” ارزشمند است