لبخندی زیبا ، قطره ای اشک … واقعیتی خنده دار فراتر از زمان