“لابیست Optimus Jung Young-je” من دستگیر شده ام ، حتی اگر به Optimus گوش دهم “Op … بی انصافی است