قیمت مسکن در سئول و کلانشهرها حتی در سال جدید – Segye Daily