قیمت بسته شدن KOSPI باعث افت قیمت Segye Daily می شود