قهرمان سینمای Onegin ، سین یو-سلام ، Prima Ballerina را ارج می نهد