“قهرمان آسیا” در اولسان ، “آزمون مهارت در برابر تیم های کلاس جهانی” وارد قطر می شود