“قلدر مشکوک با قربانیان فردی از دبستان ملاقات می کند و می پرسد رابطه آنها چیست.”