قربانیان زندان و شکنجه در صورت درخواست پرونده لی چونگ جائه توسط کمیسیون شناسایی می شود