قربانیان برنده “Samrye Nara Super Case” … “1.9 میلیارد غرامت”