“قرارداد منشور تمام شده است ، اما من سپرده نمی دهم” … جانشین بیمه تضمین از 1 تریلیون وون فراتر رفت