قدرت مورچه ها سئوک! … پسر آمریکایی با “5000٪ سود” با سهام GameStop