قدرت مردم “مصاحبه رئیس جمهور ، بیهوده 120 دقیقه … چرا این کار را کردی؟”