قدرت مردم “قطار مسابقه ای ما با خیال راحت حرکت می کند و در 4 مارس ، هنگامی که مسابقه اصلی به پایان می رسد ، در مقصد پیاده می شود”