قدرت مردم “حرص و طمع در اختیار گرفتن دادگاه ها با سلاح استیضاح … اجتناب از حزب حاکم غول پیکر با 174 کرسی”