قدرت مردم ، حمله پارک جی هو علیه نشانه های علیه بوسان … نماینده پارک بابت تاریخ اختلاف عذرخواهی کرد