قبل از فعالیت کامل واحد هوابرد … … نبرد سرعتی “برای بررسی فساد توسط مقامات” آغاز شد