قبل از دو جنگ دو جانبه مجازی … “Suk-Yeol Yoon 46.8٪ برابر Nak-Yeon Lee 39٪” “Suk-Yeol Yoon 45.1٪ برابر Jae-Myung Lee 42.1٪”