قانون عالی “محاسبه سود هزینه های ساخت و ساز ، قانون تجارت را اعمال کنید”