قانون عالی “در صورت امکان انتشار ، حتی اگر بگوییم اطلاعات نادرست ، افترا آور نیست”