قانون اساسی “این قانون هوا ، قانون اساسی را نقض نمی کند … فقط برای اینکه بخشی از دولت باشد. “