قاضی لی سو جین “استیضاح قاضی ، این اهلی دادگستری نیست. باید به دادگستری به مردم برگردانده شود.”