“قادر به حل سریع مشکل کشتی ها و خدمه بازداشت شده در ایران”