فریاد صاحبان کافه هایی که به خیابان ها آمده بودند ، “فروش به 90٪ کاهش یافت … تهدید به زندگی. “