فروش NCsoft در سال 2020 به 2.4 تریلیون بوی بد رسیده است.