“فرهنگ برای نمایش” J نوشت “در Hon-Hee Hong ، سبک صرف پول به روشی جالب … مشهور شوید و هرگز پس انداز نکنید”