“فرم و تمبر چطور؟” در آن زمان ، مسئول نیز از غیرقانونی بودن اطلاع داشت [김학의 불법출금 논란]