فرفری KF365 ، 10٪ ارزان تر از قیمت خرده فروشی “بیش از 50٪ مشتریانی که بیش از یک بار خرید می کنند. رضایت زیاد است”