فرزندخواندگی به دلایل مذهبی ، فرزند یا فرزند مجرد است؟ poison (سم) برای والدین و فرزندان [피멍 든 동심, 외면한 국가]