فاصله از هجدهم اعمال شده است … چه فرقی می کند – دنیا هر روز