“عمل گرایی در پشت سطح شعارهای بزرگ واقعاً روم است” [책에서 만난 문장]