عفونت گروه مأموریت IM از 13 به 368 افزایش یافته است … دولت “هیچ آزمایش تشخیصی اولیه وجود ندارد ، در نهایت بیش از 80٪ میزان تأیید ثبت می شود”