عفونت با گروه سونا Anyang وجود داشت … حداقل 9 بیمار تجمعی