“عرق از اواسط زمستان” … آموزش دریایی در اعماق دریا برای غواصان در هوای سرد