عدم بیان “درمانده” … “بدترین موج سرد اشتغال” بعد از صندوق بین المللی پول [뉴스+]