“عالی مالی محلی” گیونگی-دو ، بزرگترین با اختلاف 1.56 میلیارد مالیات محلی بدست آورد